Onze werkwijze en aanmelden

U kunt zich aanmelden via het Aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u binnen twee weken een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Samenwerkingsrelatie tussen patiënt en therapeut

Psychotherapie is een samenwerkingsrelatie tussen patiënt en therapeut dus daarom is de eerste stap het nagaan van de wederzijdse bereidheid en capaciteit om deze samenwerking aan te gaan. Hiermee heeft de patiënt maar ook de therapeut de vrijheid om in een eerste kennismaking na te gaan of zij mogelijkheden zien tot samenwerking. De therapeut gaat na of het probleem van de patiënt binnen zijn expertise valt. Tijdens de kennismaking geeft de therapeut informatie over zijn werkwijze en hoe de praktijk is georganiseerd. Hier is ruimte voor de patiënt om de problemen die hij wil oplossen te benoemen en om de verwachtingen die hij van een behandeling heeft naar voren te brengen.

Indicatiestellingprocedure

Hierna volgen een aantal intakegesprekken waarin aan de hand van een indicatiestellingprocedure een gezamenlijke visie op het probleem wordt geformuleerd. De therapeut inventariseert uw klachten en bekijkt hoe u op diverse levensgebieden functioneert (werk, school, thuis, relaties, gezin, etc.) Deze formulering leidt tot het opstellen door de therapeut van een behandelovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de gemeenschappelijk visie verwoord en worden de thema’s die gelden voor de behandeling in een behandelplan gevat. De patiënt ontvangt voorafgaande aan deze intakegesprekken enkele formulieren die hij thuis kan invullen ter voorbereiding.

Intakefase

De intakefase wordt gezien als een gemeenschappelijk project waarin de patiënt vanuit de eigen kennis over de aard en inhoud van de problemen en de verwachtingen van een behandeling zijn inbreng geeft. De therapeut  draagt vanuit de eigen deskundigheid bij aan de verheldering en verdieping van de behandelvraag.
Aan het einde van de intakefase worden een aantal administratieve zaken geregeld in verband met de vergoedingen door de verzekering, worden diverse toestemmingsformulieren ingevuld en ondertekend, worden de afspraken over de effectmetingen nader uiteengezet en in werking gebracht (d.m.v. een regelmatig terugkerende vragenlijst) en afspraken over de praktische uitvoering gemaakt.

Therapie en behandelplan

De therapie omvat het uitvoeren van het behandelplan. DE behandelaar sluit samen met de hoofdbehandelaar een behandelovereenkomst. Hierin worden de doelen voor behandeling vastgelegd, de aandachtsgebieden benoemd die van belang zijn voor de patiënt, worden de klachten en problemen gegroepeerd en wordt een diagnose afgegeven. In geval van een reguliere psychotherapie moet men uitgaan van een gesprek van 90 minuten eenmaal per twee weken. Hieraan wordt de voorkeur gegeven om de patiënt de mogelijkheid te bieden om zich gedurende een wat langere tijd te concentreren op de problemen zonder onderbreking. Dit komt zo leert de ervaring de verdieping en het contact in de behandeling ten goede. Tijdens de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats. Evaluatie vindt plaats op geleiden van het proces en de behandelovereenkomst, als evaluatietermijn wordt een periode van 10 sessies psychotherapie, 3 à 4 maanden aangehouden

Afrondingsfase

Hoe lang een behandeling duurt verschilt per persoon. De Lengte van uw behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten en van wat met u in het behandelplan hierover is vastgelegd. Zodra patiënt en behandelaar op grond van hun evaluaties het resultaat van de behandeling in kaart hebben gebracht zal een afrondingsfase worden gestart en worden hierover nadere afspraken gemaakt.