Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Cornelissen Consult
Naam regiebehandelaar: Drs. C.L.M. Cornelissen
E-mailadres: cornelis.cornelissen@gmail.com
KvK nummer: 59568372
Website: www.anantheis.nl
BIG-registraties: 29025751716
Overige kwalificaties: registratie als ISTDP therapeut bij IEDTA, internationale organisatie
Basisopleiding: socioloog-psychotherapeut
AGB-code praktijk: 94057200
AGB-code persoonlijk: 94008398
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Depressie aanhoudende somberheid Angstklachten Slaapproblemen Eetproblemen
Overspannenheid en burn-out klachten Problemen bij rouw verwerken Traumatische ervaringen
Contact, relatie en/of intimiteitsproblemen Problemen met het niet goed kunnen controleren van de
eigen gevoelens Of met het helemaal niet meer beleven van gevoelens Partner relatieproblemen
Identiteitsvragen en problemen Persoonlijkheidsproblemen. (men spreekt Nederlands, Engels en
Duits) Cornelissen Consult is gespecialiseerd in de behandeling van As 2 problematiek op grond van
opleiding en ervaring zowel ambulant als klinisch en in deeltijd gedurende ruim 30 jaar. Hierbij werd
ervaring opgedaan zowel in de groepspsychotherapie als individuele therapie en met verschillende
methodieken zoals de transactionele- analyse, interpersoonlijke en systeemtherapie en met name de
ISTDP, ook wel Davanloo-therapie genoemd, een psychoanalytische therapie ( Intensive Short Term
Dynamic Psychotherapy) ook wel korte dynamische psychotherapie genoemd (KDP). Tijdens deze
periode werd ruime ervaring opgedaan met de psychodynamische behandeling van; angst en dwang
klachten (licht tot matig), depressie, dysthymie, eetproblemen, emotieregulatie problemen,
agressieregulatie, trauma, relatieproblemen en problemen rondom identiteit en met intimiteit en
nabijheid, misbruik (fysiek en/of seksueel), psychosomatische problemen (waaronder SOLK),
zelfdestructief gedrag waaronder automutilatie (licht tot matig)negativisme. Cornelissen consult leidt
ook op in de ISTDP zowel nationaal als internationaal en de praktijk is gekend om deze specialisatie
en ontvangt daarom verzoeken voor psychotherapie uit geel Nederland en daarbuiten. Cornelissen
Consult werkt daarom veelal bovenregionaal. Et focus in de praktijk ligt primair op de Specialistische
GGZ. Behandeld worden volwassenen, ouderen, echtparen en gezinnen
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Bij Cornelissen Consult zijn twee collega’s op afroep beschikbaars als consulent- psychiater
psychotherapeut of omdat er een gespecialiseerde vraag is naar systeemtherapie een gecertificeerde
Systeemtherapeut. De Consulent is drs. J. Verpoort-Douw, psychiater Big registratie 79020705801, de
collega die systeemtherapie doet is Drs. E. Van Meldert, klinisch psycholoog-psychotherapeut BIG
89049386925/19049386916
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: psychotherapeuten die specialist zijn in ISTDP therapie ( in Nederland ook wel KDP of
Davanlootherapie genoemd) en specialistische kennis hebben van de behandeling van
persoonlijkheidsproblematiek
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Drs J. Verpoort-Douw psychiater/G. Hagenaars, Psychomotorisch therapeut/ drs. E.Van Meldert,
klinisch psycholoog-psychotherapeut, Systeemtherapeut/ Drs. J. Oonk, klinisch psycholoogpsychotherapeut
en drs. C. van ’t Hof, psycholoog-psychotherapeut. Verder participeer ik in een
netwerk van collega’s die de KDP therapie (ISTDP beoefenen) en beheer ik samen met hen een
register van ISTDP therapeuten onder de koepel van de Nederl. Ver. Voor Psychoanal.
Psychotherapie (NVPP). Met deze collega’s die tezamen een landelijk netwerk vormen en in directe
verbinding staan met het Internationale netwerk van de IEDTA (International Experiential Dynamic
Therapy Association) houd ik regelmatig intervisiebijeenkomsten. In Breda werk ik samen met de
vrijgevestigde psychotherapeuten in de regio, we organiseren bijscholings- en
uitwisselingsbijeenkomsten tenminste twee keer per jaar, ik zoek thans aansluiting bij een reguliere
intervisiegroep in de regio en bij het platform psywijzer coop.u.a.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
-Psychiatrisch onderzoek. -Intercollegiale toetsing van indicaties, op en afschaling -consultaties –
Intervisie -Organiseren en uitvoeren van de opleiding in Nederland tot ISTDP therapeut –
Bestuurswerk met name beheer van het register en het organiseren van na- en bijscholing
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst Praktijk informatie patiënt
Praktijkadres; Heerbaan 222, 4817 NL, Breda Telefonische bereikbaarheid; overdag binnen
kantooruren ( 9.00-17.30 uur) 0654795533 In geval van urgentie buiten kantooruren ; 0654795533 In
geval van een crisis kunt u via bovenstaand nummer contact opnemen. Als u uw behandelaar dan
wel de waarnemer niet kunt bereiken en toch dringend hulp nodig heeft, mogelijk buiten de gwone
kantooruren, dan dient u contact op ter nemen met de huisartsenpost ( indien noodzakelijk in
levensbedreigende situaties belt u het noodnummer 112). Via de huisartsenpost in uw regio wordt zo
nodig contact opgenomen met de crisisdienst, of wordt u verwezen naar een van de afdelingen
spoedeisende hulp van een van de ziekenhuizen Indien nodig kan met uw instemming contact
worden opgenomen met uw huisarts i.v.m. een medicatieadvies ( neem uw eventuele voorschriften
mee) Waarneming.; Mw. J. Verpoort Bergen op Zoom; tel. nr.; 0623478382 Consulent psychiater;
Mw J. Verpoort
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Cornelissen Consult biedt een hoog gespecialiseerd aanbod in psychotherapie voor
persoonlijkheidsproblematiek en is daarom landelijk georiënteerd. De patiënten komen daarom uit
alle delen van het land en soms uit het buitenland. Voor crisis en andere vragen de patiënt in eerste
instantie terecht bij de hoofdbehandelaar of de waarnemer. In het geval dat contact met hen niet tot
stand kan komen verwijzen wij patiënt naar de huisarts of de huisartsenpost. De patiënt wordt
geadviseerd om in crisis situaties waarin hij noch de hoofdbehandelaar noch de waarnemer kan
bereiken contact op te nemen met, huisarts, huisartsen post en in levensbedreigende situaties het
noodnummer te bellen; 112. Wij adviseren de patiënt om in zo’n geval het behandelplan, medicatie
en medicatie-adviezen mee te nemen. Zo nodig kan de huisartsenpost de patiënt in contact brengen
met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen Spoedeisende Hulp van een
van de ziekenhuizen. In vakantieperioden wordt de praktijk waargenomen door collega Verpoort-
Douw, (0623478382) indien noodzakelijk neemt collega Mw Oonk (0615944136) deze waarneming
over.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: De zorgverzekeraars contracteren in
groepen. Voor 2017 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars; VGZ groep,
Zilveren Kruis groep, De Friesland, Multizorg groep (2 jarig contract), Menzis en DSW.
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: De lijst met de namen van de verzekeringen waar Cornelissen
Consult voor 2017 een contract mee heeft afgesloten kan worden geopend met de volgende link
www.anantheis.nl, onderaan de pagina’s vindt u een verwijzing naar tarieven en vergoedingen
waarin de lijst met contracten met de verzekeraars wordt vermeld.
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.anantheis.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: x Anders, Als hoofdopleider ISTDP Nederland en erkende opleider en supervisor
bij de IEDTA, zie uitleg hierboven, geef ik jaarlijks training en supervisie aan Nederlandse en
buitenlandse collega’s die de opleiding tot ISTDP therapeut volgen. Cornelissen Consult heeft
daarvoor een erkenning als opleidingsinstituut bij het CRKBO ( Centraal Register voor Kortdurende
beroepsopleidingen) www.anantheis.nl , www.iedta.com www.istdp-international.com,
www.istdpnederland.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, de LVVP, tevens mijn
beroepsvereniging en de klachtenregeling is hier te vinden: www.lvvp.info/voor-clienten X Voor de
opleiding tot ISTDP therapeut geldt een aparte klachtenregeling, deze is te vinden op de website
www.anantheis.nl
Link naar website: www.lvvp.info/voor-clienten www.anantheis.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, de LVVP, tevens mijn
beroepsvereniging en de klachtenregeling is hier te vinden: www.lvvp.info/voor-clienten Ook de NVP
(NederlandseVereniging voor Psychotherapie) www.psychotherapie.nl
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: www.lvvp.info/voor-clienten www.psychotherapie.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: Drs. J. Verpoort-
Douw tel. Nr 0649790165 , psychiater of collega drs. J.Oonk, psycholoog psychotherapeut
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: o Patiënten vinden informatie over wachttijden
voor intake en behandeling via de website www.anantheis.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmelden Aanmelden doet u door een e-mail te sturen of door het aanmeldingsformulier in te
vullen en te verzenden. U kunt in deze mail een vraag stellen of een oriënterend gesprek aanvragen
of aangeven dat u een intakegesprek wilt afspreken. U ontvangt u hierop binnen twee weken
antwoord en een uitnodiging voor een intakegesprek. De aanmeldingswachttijd voor het
intakegesprek is maximaal vier weken. Bij aanmelding voor behandeling nadat u dit aan de
behandelende psychotherapeut hebt aangegeven kunt u te maken krijgen met een wachtlijst.
(geactualiseerd oktober 2016) [/one_third]

Intake procedure U wordt uitgenodigd voor
een intakegesprek. Op grond van dit gesprek en de informatie die u dan ontvangt over de wachtlijst
en de praktijk kunt u een afweging maken of u een plaats wilt innemen op de wachtlijst. Tijdens het
intakegesprek waarin u gevraagd wordt om uw klachten en problemen te omschrijven bepaalt u
samen met de therapeut die u op dat moment spreekt of een behandeling in onze praktijk mogelijk
is. Indien ja dan wordt u geplaatst op de wachtlijst, indien neen dan wordt me u besproken welke
alternatieven er zijn en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Indien mogelijk wordt zorg gedragen voor
een doorverwijzing vanuit onze praktijk. Wachtlijstprocedure In geval van een wachtlijst geldt de
volgende procedure Het is door de aard van de werkzaamheden in een psychotherapiepraktijk niet
goed mogelijk om u een concrete aanduiding te bieden over de wachttijd aangezien elke therapie
een eigen tijdsverloop kent dat niet van tevoren vaststaat. U ontvangt echter na intake bericht zodra
er gestart kan worden met de behandeling. De behandeling begint met een indicatiestelling op grond
waarvan een behandeling wordt voorgesteld en samen met U een behandelovereenkomst wordt
opgesteld. De behandelwachttijd bedraagt langer dan 6 weken (geactualiseerd oktober 2016).
[Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw
zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u
binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de
behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare
wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen ( de
treeknormen)] Contact Na het eerste intakegesprek krijgt u een klantnummer en wachtwoord
toegestuurd. Vanaf dat moment kunt u via uw persoonlijke account in deze website veilig
communiceren betreffende uw aanmelding en therapievraag. Verwijzing door huisarts Een verwijzing
door de huisarts is nodig om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Drs. C.L.M. Cornelissen, psychotherapeut,
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Alle indicaties worden getoetst conform de eisen van de beroepsvereniging de LVVP, twee collega’s
beoordelen mede de diagnose, indicatie en hypothese op indicatie door Drs. J. Verpoort-Douw i.v.m.
psychiatrisch onderzoek en de specifiek bijbehorende psychiatrische diagnostiek, indien noodzakelijk
wordt een beroep gedaan op een bureau dat gespecialiseerd is in psychodiagnostisch onderzoek
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Drs. C.L.M. Cornelissen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Drs. C.L.M. Cornelissen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Er is altijd een contactpersoon die benaderd kan worden als de patiënt zelf niet niet bereikt kan
worden, samen met de patiënt bespreek ik tijdens de behandeling de noodzaak om partner familie
en soms kinderen bij de behandeling te betrekken, in overleg met de patiënt kan dit aanleiding zijn
tot het indiceren van een aantal partner relatie- of gezinsgesprekken, dan wel een aanvraag tot
systeemtherapie bij collega Van Meldert. De patiënt voert hier in principe de regie, de
hoofdbehandelaar doet waar nodig suggesties. Ook kan aan de patiënt worden voorgesteld om een
psychiatrisch of psychodiagnostisch onderzoek in te stellen
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelovereenkomst afgesloten, deze overeenkomst
bevat alle relevante informatie voor de patiënt zoals de behandeldoelen, de klachten en problemen,
de specifieke aandachtsgebieden, de overeenkomst is de uitkomst van het proces van intake en
indicatiestelling. Evaluatie van het behandelproces aan de hand van de behandelovereenkomst
vormt een integraal onderdeel van de behandeling, hierbij wordt de voortgang besproken, de
behandeling wordt aan het begin en aan het einde geëvalueerd in het kader van ROM, SVR, Stichting
Benchmark GGZ (SBG).
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
10 behandelsessies, aan de hand van een formulier bespreek ik met patiënt de voortgang en wordt
het behandelplan waar nodig bijgesteld
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Aan het einde van de behandeling voer ik bij de patiënt een tevredenheidsmeting uit aan de hand
van een vragenformulier. De gemiddelde uitkomsten van deze tevredenheidsmetingen staan
gepubliceerd op mijn website.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Drs. C.L.M. Cornelissen
Plaats: Breda
Datum: 12.9.2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja