Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Drs. C.L.M. Cornelissen
BIG-registraties: 29025751716
Overige kwalificaties: registratie als ISTDP therapeut bij IEDTA, internationale organisatie
Basisopleiding: socioloog-psychotherapeut
Persoonlijk e-mailadres: kees.cornelissen@istdp-house.nl
AGB-code persoonlijk: 94008398
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: ISTDP-House
E-mailadres: kees.cornelissen@istdp-house.nl
KvK nummer: 70668443
Website: www.istdp-house.nl
AGB-code praktijk: 25250001
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie C
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
ISTDP House, de instelling waar ik mede-eigenaar van ben en de rol vervul van coördinerend
regiebehandelaar voor een deel van de patiënten die in behandeling zijn, biedt een intensief
psychotherapeutisch behandelprogramma voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek uit het
C-cluster, al dan niet gecombineerd met Cluster B-trekken. Vaak is er sprake van co morbiditeit met
depressieve stoornissen, angststoornissen, affectieve stoornissen en eetproblematiek, obsessief
compulsieve stoornis. Onze behandeling is multidisciplinair. deels vindt de behandeling plaats in
deeltijd (groep), deels individueel. Het netwerk van patiënten wordt betrokken bij zowel bij de
diagnostiek/ indicatiestelling als bij de behandeling
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Persoonlijkheid
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: J.M. Verpoort-Douw
BIG-registratienummer: 79020705801
Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: C.L.M. Cornelissen
BIG-registratienummer: 29025751716
Indicerend regiebehandelaar 3
Naam: D. Hoeve
BIG-registratienummer: 39918126525
Indicerend regiebehandelaar 4
Naam: E.S.J. Van Meldert
BIG-registratienummer: 89049386925
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: J.M. Verpoort-Douw
BIG-registratienummer: 79020705801
Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: C.L.M. Cornelissen
BIG-registratienummer: 29025751716
Coördinerend regiebehandelaar 3
Naam: D.Hoeve
BIG-registratienummer: 59918126516
Medebehandelaar 1
Naam: E.S.J. Van Meldert
BIG-registratienummer: 19049386916
Specifieke deskundigheid: Psychotherapie en systeemtherapie
Medebehandelaar 2
Naam: P. ter Windt
BIG-registratienummer: 09910880001
Specifieke deskundigheid: `psychiatrie
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Vaste verwijzers met wie regelmatig overleg plaatsvindt (de Viersprong, Mentaal Beter. ’t
Lindeke, Psychotherapie Centrum breda. Psychotherapeuten die specialist zijn in ISTDP therapie ( in
Nederland ook wel KDP of Davanlootherapie genoemd) en specialistische kennis hebben van de
behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, met hen overleggen wij over eventuele
voortzettingen van de behandeling na afloop van het intensief traject. De psychotherapeuten hebben
allen een interne intervisiegroep van buiten de instelling
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Drs J. Verpoort-Douw psychiater/J. Nederveen en M. de Ruiter, vaktherapeuten, I. Aktas en P.
Delgado, sociotherapeuten/ drs. E.Van Meldert, klinisch psycholoog-psychotherapeut,
Systeemtherapeut/ Drs. J. Oonk, klinisch psycholoog-psychotherapeut en drs. F. Zarouali,
systeemtherapeut/Drs. C. Shapiro, psychiater-psychotherapeut/ Drs. R. Poels klinisch psycholoogpsychotherapeut/
drs. W van Lieshout, vrijgevestigd psychotherapeut. Verder participeer ik in een
netwerk van collega’s die de KDP therapie (ISTDP) beoefenen, en beheer ik samen met hen een
register van ISTDP therapeuten onder de koepel van de Nederl. Ver. Voor Psychoanal.
Psychotherapie (NVPP). Met deze collega’s die tezamen een landelijk netwerk vormen en in directe
verbinding staan met het Internationale netwerk van de IEDTA (International Experiential Dynamic
Therapy Association) houd ik regelmatig intervisiebijeenkomsten. In Bergen op Zoom werk ik samen
met mijn collega’s samen met de vrijgevestigde psychotherapeuten in de regio (psychodynamische
Kring West-Brabant, lid van psywijzer coop.u.a.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
-Psychiatrisch onderzoek.
-Intercollegiale toetsing van indicaties, op en afschaling
-consultaties
-Intervisie
-Organiseren en uitvoeren van de opleiding in Nederland tot ISTDP therapeut
-Bestuurswerk met name beheer van het register en het organiseren van bij- en nascholing
-uitwisseling en overleg mbt stelselwijzigingen en toekomstige beleidsontwikklingen
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Onze diensttelfeoon tot 22.00 uur’s avonds, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggzcrisisdienst
Praktijk informatie patiënt website
Praktijkadres; Burgemeester Stulemijerlaan 16, 4611EE, Bergen op Zoom
Telefonische bereikbaarheid; overdag binnen kantooruren ( 9.00-17.30 uur) 0164 857472
In geval van urgentie buiten kantooruren ; 0164 857472 (dienstdoende tot 22.00 uur)
In geval van een crisis kunt u via bovenstaand nummer contact opnemen.
Als u uw coordinerend regie-behandelaar dan wel de waarnemer niet kunt bereiken en toch
dringend hulp nodig heeft, mogelijk buiten de gewone kantooruren, dan dient u contact op ter
nemen met de huisartsenpost ( indien noodzakelijk in levensbedreigende situaties belt u het
noodnummer 112). Via de huisartsenpost in uw regio wordt zo nodig contact opgenomen met de
crisisdienst, of wordt u verwezen naar een van de afdelingen spoedeisende hulp van een van de
ziekenhuizen
Indien nodig kan met uw instemming contact worden opgenomen met uw huisarts i.v.m. een
medicatieadvies ( neem uw eventuele voorschriften mee)
Waarneming.; Mw. J. Verpoort Bergen op Zoom; tel. nr.; 0164 857472
Consulent psychiater; Mw J. Verpoort
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Cornelissen Consult biedt een gespecialiseerd aanbod in psychotherapie voor
persoonlijkheidsproblematiek en is daarom landelijk georiënteerd. De patiënten komen
dientengevolge uit alle delen van het land en soms uit het buitenland. Voor crisis en andere vragen
kan de patiënt in eerste instantie terecht bij de coördinerend regie behandelaar of de waarnemer die
de diensttelefoon heeft, in het geval dat contact met hen niet tot stand kan worden gebracht,
verwijzen wij patiënt naar de huisarts of de huisartsenpost. De patiënt wordt geadviseerd om in crisis
situaties waarin er geen contact mogelijk is met een medewerker van iISTDP-House contact op te
nemen met, huisarts, huisartsen post/crisisdienst en in levensbedreigende situaties het
noodnummer te bellen; 112. Wij adviseren de patiënt om in zo’n geval het behandelplan, het crisis
signaleringsplan, medicatie en medicatie-adviezen mee te nemen. Zo nodig kan de huisartsenpost de
patiënt in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen
Spoedeisende Hulp van een van de ziekenhuizen. In vakantieperioden wordt de praktijk
waargenomen door collega Verpoort-Douw.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Mijn lerend netwerk bestaat uit de volgende collega’s die ook deels zelfstandig werken; ESJ Van
Meldert, J.V. Verpoort-Douw, J.A. Oonk, W.v. Lieshout, R.Poels, D.Hoeve, F. zarouali.
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
In dit lerend netwerk ontmoeten wij elkaar regelmatig in verschillende intervisies, MDO’s en
bijscholingsactiviteiten, bespreken wij de praktijk van de indicatiestellingen, het behandelverloop en
de evaluaties
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.istdp-house.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Anders: Anders, Als hoofdopleider ISTDP Nederland en erkende opleider en supervisor bij de IEDTA,
zie uitleg hierboven, geef ik jaarlijks training en supervisie aan Nederlandse en buitenlandse collega’s
die de opleiding tot ISTDP therapeut volgen. Cornelissen Consult (voorheen praktijk voor
psychotherapie, thans praktijk voor consultatie opleiding en coaching) heeft daarvoor een erkenning
als opleidingsinstituut bij het CRKBO ( Centraal Register voor Kortdurende
beroepsopleidingen)www.anantheis.nl , www.iedta.com www.istdp-international.com,
www.istdpnederland.n
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.iedta.com www.istdp-nederland.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten, de LVVP, tevens mijn
beroepsvereniging en de klachtenregeling is hier te vinden: lvvp.info/voor-clienten
Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris
Een klacht indienen gaat als volgt.
Vul het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier in.
Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.
De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.
Link naar website:
lvvp.info/voor-clienten www.anantheis.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Drs. J. Verpoort-Douw tel. Nr 0164857472 , psychiater
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Patiënten vinden informatie over wachttijden voor
intake en behandeling via de website www.istdp-house.nlanantheis.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Aanmelden
Aanmelden doet u door het aanmeldingsformulier/contactformulier dat op de website staat in te
vullen en te verzenden. U kunt in deze mail een vraag stellen of een oriënterend gesprek aanvragen
en/of aangeven dat u een intakegesprek wilt afspreken. U ontvangt u hierop binnen twee weken
antwoord en een uitnodiging voor een oriënterend gesprek. De aanmeldingswachttijd voor het
intakegesprek is doorgaans vier weken. Beslist u tijdens of na oriëntatie voor het volgen van de
intakeprocedure dan kunt u te maken krijgen met een wachtlijst. Als na de intake een positieve
indicatie is gesteld is er geen wachttijd tussen intake en behandeling
Het contact verloopt via de coördinerend regie behandelaar die aan u is toegewezen. Deze nodigt de
patient uit, geeft uitleg over de procedure en geeft informatie over de behandeling en eventuele
wachttijd.
[Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw
zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u
binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de
behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare
wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen ( de
treeknormen)]
Contact
Na het eerste intakegesprek krijgt u een klantnummer en wachtwoord toegestuurd. Vanaf dat
moment kunt u via uw persoonlijke account in deze website veilig communiceren betreffende uw
aanmelding en therapievraag.
Verwijzing door huisarts
Een verwijzing door de huisarts is nodig om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking
te komen.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Bij de intake wordt met de patient gesproken over een systeemintake (conform de richtlijn) en wie
hij daarvoor wil uitnodigen. Naast de contact gegevens van de patient staat in het dossier altijd een
tweede persoon genoemd met wie contact kan worden gezocht als patient niet bereikbaar is en wel
bereikt moet worden. Gedurende de behandeling kan patient altijd om een contact verzoeken met
zijn coördinerend regiebehandelaar, kunnen eventuele aanvragen voor systeem therapie worden
gedaan.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Na de indicatiestelling start de behandeling en wordt er een behandelplan opgesteld, deze wordt
samen met patient doorgenomen , het behandelplan bevat alle relevante informatie voor de patiënt
zoals de behandeldoelen, de klachten en problemen, de specifieke aandachtsgebieden, dit
behandelplan is de uitkomst van het proces van intake en indicatiestelling.
De opbouw van de behandeling is met behandelmodules, bij de overgang naar de volgende module
wordt het behandelplan geëvalueerd en een vervolgbehandeling opgesteld. Patiënt gaat dan over
naar de intensieve deeltijdfase (drie dagen per week). In deze fase krijgt de patient waarvan
Cornelissen de coördinerend regiebehandelaar is een volgende behandelaar. deze behandelaar is
dan de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de behandeling in Module 2. Bij de overgang
naar module 3, (een minder intensieve deeltijd van 1 dag per week) is de oorspronkelijke
coördinerende regiebehandelaar weer de behandelaar van de patient tot aan het einde van de
behandeling De behandeling wordt geëvalueerd met ROM, een evaluatiegesprek en indien de
noodzaak daartoe wordt vastgesteld volgt een aanpassing in het behandelplan. Elke patient ontvangt
naast een algemeen behandelplan daarom 3 vervolg-behandelplannen gedurende de behandeling
Tijdens de deeltijdfase vindt 1x/6 weken een patiëntenbespreking plaats waar de voortgang wordt
gemonitord waarna deze wordt vertaald in een behandelfocus voor de patient
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Dit gebeurt op geleide van de overgangen tussen de verschillende modules (of elke 4 maanden), ook
kan het voorkomen dat op basis van deze reflectie een extra gesprek met de regiebehandelaar wordt
gevoerd om de ontwikkelingen bij de patient op een correcte manier te bespreken en te verwerken
in het behandelplan en de bijkomende afspraken
Op indicatie vinden systeemgesprekken plaats en tweemaal per behandelmodule 2 en 3 ook
systeemavonden. de systeemtherapeuten van ISTDP-House begeleiden deze avonden en hub
bevindingen worden vastgelegd in het journaal en worden meegenomen in de evaluaties en MDO’s
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
In module 1 wordt aan de hand van het op te stellen behandelplan gevraagd naar de patienttevredenheid,
tijdens de deeltijdfase is er een patiënten staf overleg (PSO) waarbinnen de gang van
zaken wordt besproken en waar tevredenheid en ontevredenheid over de behandeling en de
bejegening standaard op de agenda staan, doorgaans zijn bijna alle medewerkers hierbij aanwezig
De patient-tevredenheid wordt gemeten met behulp van de CQi
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Drs. C.L.M. Cornelissen
Plaats: Bergen op Zoom
Datum: 10.03.2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Kwaliteitsstatuut 2

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam instelling zoals bekend bij KVK: ISTDP-House
  Hoofd postadres straat en huisnummer: Burgemeester Stulemeijerlaan 16
  Hoofd postadres postcode en plaats: 4611EE Bergen op Zoom
  Website: www.istdp-house.nl
  KvK nummer: 70688443
  AGB-code 1: 25250001
 2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
  Naam: J. Verpoort
  E-mailadres: jose.verpoort@istdp-house.nl
  Tweede e-mailadres
  Telefoonnummer: 0623478382
 3. Onze locaties vindt u hier
  Link: www.istdp-house.nl
 4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:
  4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling
  en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke
  problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de
  behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
  ISTDP-House biedt een intensief psychotherapeutisch behandelprogramma voor patiënten met
  persoonlijkheidsproblematiek uit het C-Cluster, al dan niet gecombineerd met Cluster B-trekken.
  Vaak is sprake van comorbiditeit: angststoornissen, affectieve stoornissen en eetproblematiek is
  meest voorkomend. Onze behandeling is multidisciplinair, deels vindt de behandeling in deeltijd
  plaats, deels individueel. Het netwerk van patiënten wordt betrokken zowel bij de diagnostiek als bij
  de behandeling.
  4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
  Persoonlijkheid
  4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
  Nee
  4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):
 5. Beschrijving professioneel netwerk:
  Wij hebben diverse vaste verwijzers met wie regelmatig overleg plaatsvindt (de Viersprong, Mentaal
  Beter, ’t Lindeke). Ook werken wij in den lande samen met collega’s die de behandeling voortzetten
  na afloop van het intensief traject.
  De psychotherapeuten hebben allen een eigen intervisiegroep met collega’s van buiten de instelling.
  ISTDP-House werkt samen of is lid van ISTDP-Nederland, ISTDP- International, Psy-wijzer, IEDTA,
  psychodynamische kring West Brabant, GGZ plus
 6. Onze instelling biedt zorg aan in:
  Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
  specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
  zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
  6a. ISTDP-House heeft aanbod in:
  de gespecialiseerde-ggz:
  Psychiater.
  Psychotherapeut.
  Klinisch Psycholoog.
  6b. ISTDP-House heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
  Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut
  Klinisch psycholoog
  Psychiater
  Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut
  Klinisch psycholoog
  Psychiater
  Categorie C Indicerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut
  Klinisch psycholoog
  Psychiater
  Categorie C Coördinerend regiebehandelaar:
  Psychotherapeut
  Klinisch psycholoog
  Psychiater
 7. Structurele samenwerkingspartners
  ISTDP-House werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen
  met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij
  NAW-gegevens en website)):
  Omdat wij een supra regionaal aanbod hebben hebben we geen vaste partners.
  Wel onderhouden wij goede contacten met de diverse verwijzers.
  II. Organisatie van de zorg
 8. Lerend netwerk
  ISTDP-House geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en
  coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient
  u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk
  mogelijk te maken.
  Wij zijn een kleine zorginstelling en hebben derhalve intern een klein lerend netwerk:
  In MDO, intervisie en bijscholing is aandacht voor de rol van zowel indicerend, als coördinerend
  regiebehandelaar. Ook maken onze behandelaren deel uit van een intervisiegroep en zijn er
  regelmatig contacten met GGZ-plus, Psywijzer, de psychodynamische kring West-Brabant, werken wij
  nauw samen met ISTDP- Nederland en verzorgen daar opleidingen in de ISTDP, onderhouden wij
  contacten met internationale organisaties t.w. ISTDP-International, de IEDTA
  Tevens zijn wij in gesprek met de Viersprong, eveneens een instelling voor behandeling van complexe
  persoonlijkheidsproblematiek over een vorm van samenwerking ,waar dit onderwerp van gesprek
  kan zijn.
 9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
  ISTDP-House ziet er als volgt op toe dat:
  9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
  In onze instelling werken uitsluitend collega’s met veel relevante werkervaring.
  De psychotherapeuten die de regiebehandelaren zijn zijn beide opleider en supervisor in hun
  vakgebied.
  Bij de start van een nieuwe collega, én gedurende het gehele jaar, is er een interne scholing,
  bijscholing, deskundigheidsbevordering.
  9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
  De standaarden multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen, depressie en
  angststoornissen worden gevolgd.
  Daarnaast werken wij volgens een eigen vastgesteld protocol waar alle medewerkers over
  beschikken (handboek; doc.HKZ).
  9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
  Er is veel aandacht voor interne opleiding, in de vorm van bijscholing op teamniveau, en inde vorm
  van werkbegeleiding, intervisie en supervisie intern.
  Verder worden collega’s gestimuleerd om buiten de instelling relevante kennis op te doen.
  Omdat alle medewerkers veel ervaring hebben voor ze bij ons in dienst treden is het niveau van de
  medewerkers hoog.
 10. Samenwerking
  10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en
  geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):
  Ja
  10b. Binnen ISTDP-House is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en –
  overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken
  behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de
  (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):
  Binnen de instelling is er dagelijks multidisciplinair overleg m.b.t. de patiënten in deeltijd. Hierbij zijn
  de stafleden aanwezig (psychotherapeut en 1 vaktherapeut en 1 sociotherapeut). Zowel de
  voortgang van de patiënten als overdracht en tegenoverdrachtsaspecten worden besproken.
  Daarnaast is er elke week multidisciplinair overleg m.b.t. indicatiestelling en voor bespreking van
  ambulante patiënten. Hierbij is minimaal 1 regiebehandelaar aanwezig, de psychiater,
  systeemtherapeut en op indicatie ook de vaktherapeut en sociotherapeut.
  Elke 2 maanden is er intervisie, waar alle stafleden aan mee (kunnen) doen. Vanuit de leiding is er
  aandacht voor dat iedereen hier op gezette tijden een bijdrage levert, ter sprake komt.
  Elke 4 maanden is er beleidsoverleg, waar alle stafleden aan mee kunnen doen.
  10c. ISTDP-House hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening
  naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
  Na de intake vindt MDO plaats waarin de indicatie wordt gesteld: geen aanbod, ambulant, intensief.
  Aan het einde van het intensief traject vindt bespreking plaats: hoe vervolgebehandeling vorm moet
  worden gegeven (doorverwijzing, nabehandeling binnen ISTDP-House/nabehandelgroep).
  Bij ambulante therapie worden patiënten iedere 4 maanden besproken om multidisciplinair vast te
  stellen of op- of afgeschaald kan/moet worden.
  10d. Binnen ISTDP-House geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
  zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
  Dit staat beschreven in ons organogram/professioneel statuut:
  Het behandelteam bestaat altijd uit professionals met ruime ervaring. Zij vallen rechtstreeks onder
  de leiding van de Raad van Bestuur. Zij dragen een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het uitvoeren
  van de taken zoals afgesproken in het behandelplanoverleg of rapport. Zij leveren daarin een
  belangrijke bijdrage door hun ervaringen met de patiënten en hun professionele expertise in te
  brengen in behandelplanbesprekingen en rapport. Als hij/zij het niet eens kan zijn met de gemaakte
  afspraken, maakt hij/zij dit kenbaar, waarna overleg volgt. Tot een ander beleid is gemaakt, is hij/zij
  gehouden het behandelplan uit te voeren zoals afgesproken, tenzij hij/zij uitdrukkelijk van mening is
  dat hij/zij hiermee in strijd handelt met de eigen professionele standaard. De uiteindelijke
  beslissingsbevoegdheid over behandelinhoudelijke zaken ligt altijd bij de regiebehandelaar. Bij niet
  tot overeenstemming komen wordt de consultant, zijnde Kees Cornelissen, gevraagd te bemiddelen,
  waarbij zijn mening en advies bindend is voor beide partijen. Bij botsing van meningen tussen Kees
  Cornelissen en teamleden zal José Verpoort bemiddelen en is diens mening en advies bindend.
 11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
  11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
  zijn zorgverzekeraar/ NZA:
  Ja
 12. Klachten en geschillenregeling
  12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):
  Link naar klachtenregeling: www.nvvp.nl lvvp.info/voor-cliënten/
  12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij
  Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: lvvp.nl
  Contactgegevens: n.v.t.
  De geschillenregeling is hier te vinden:
  Link naar geschillenregeling: lvvp.nl
  III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling
  doorloopt
 13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via
  deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het
  onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.istdp-house.nl
 14. Aanmelding en intake/probleemanalyse
  14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische
  aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
  Na aanmelding (telefonisch spreekuur, of per mail, of per brief) wordt de cliënt uitgenodigd en
  gezien door een regiebehandelaar voor een oriënterend gesprek. Als intake kansrijk is komt iemand
  op de wachtlijst.
  Intake vindt plaats als deze meteen gevolgd kan worden door behandeling. Contact verloopt via de
  regiebehandelaar. Deze nodigt cliënt uit, legt de procedure uit en geeft informatie over de verwachte
  behandeling en eventuele wachttijd.
  14b. Binnen ISTDP-House wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder
  met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een
  passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de
  patiënt/cliënt:
  Ja
 15. Indicatiestelling
  Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe
  komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand,
  wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand
  (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend
  regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
  Intake bestaat voor een deel uit e-health: de patiënt levert input d.m.v. diverse vragenlijsten.
  Verder vinden 2 a 3 intakegesprekken plaats met een (ervaren) regiebehandelaar. Dit o.b.v. wie als
  eerste tijd heeft, maar op indicatie wordt gekeken wie van beide het best deze bewuste cliënt kan
  zien.
  Cf. de multidisciplinaire richtlijnen vindt een systeemgesprek plaats en wordt een
  crisissignaleringsplan opgesteld. Tevens vindt tijdens de intake een psychiatrische onderzoek plaats.
  De diagnose wordt door de regiebehandelaar gesteld.
  De indicatie in het MDO.
 16. Behandeling en begeleiding
  16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
  patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
  Vanuit de intake volgt een algemeen behandelingsplan waarin de afspraken en uitleg over de
  behandeling. Dit volgt op het MultiDisciplinair Overleg.
  Vanuit de (individuele) therapiegesprekken volgt de nadere invulling van het persoonlijke
  behandelingsplan, dit wordt door de regiebehandelaar opgesteld en met patiënt doorgenomen en
  vastgesteld.
  Elke 3 maanden is een evaluatie met patiënt en behandelstaf van de deeltijd en wordt een aanvulling
  op het behandelingsplan gemaakt. Ook dit wordt met patiënt doorgenomen en vastgesteld.
  16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend
  regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken
  medebehandelaars):
  De coördinerend regiebehandelaar is het belangrijkste aanspreekpunt van cliënt, samen met de
  sociotherapeut in geval van deeltijdbehandeling. Waarbij ten allen tijde duidelijk is dat de
  coördinerend regiebehandelaar de eindverantwoordelijkheid heeft.
  16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen ISTDP-House als volgt gemonitord (zoals
  voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Dit gebeurt d.m.v. ROM, van evaluatiegesprek met de patiënt en wordt gevolgd door aanpassing van
  het behandelingsplan.
  Tijdens de deeltijd vindt 1x/6 weken een patiëntbespreking plaats waar de voortgang wordt
  gemonitord en wat uitmondt in een “behandelfocus” voor de patiënt.
  16d. Binnen ISTDP-House reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de
  patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de
  behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
  Elke 4 maanden vindt een evaluatie plaats, die met patiënt wordt besproken en binnen MDO. Ook de
  ROM wordt dan afgenomen. Beide zijn leidraad voor de voortgang.
  Op indicatie vinden systeemgesprekken plaats, hun bevindingen worden meegenomen in de
  evaluatie.
  16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen ISTDP-House op de volgende manier
  gemeten (wanneer, hoe):
  In geval van de deeltijd is elke 3 weken een patiënten stafoverleg (PSO) waarbinnen de gang van
  zaken besproken wordt en waar tevredenheid en ontevredenheid over de behandeling en bejegening
  standaard op de agenda staan.
  In de ROM-lijsten zit een patiënttevredenheidsmeting en deze word dus 4x per jaar afgenomen.
  Bij afsluiten van de behandeling wordt elke patiënt gevraagd een beoordeling (anoniem) op
  Zorgkaart Nederland achter te laten.
 17. Afsluiting/nazorg
  17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als
  volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan
  verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als
  patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
  Voor het einde van de behandeling wordt door de coördinerend regiebehandelaar met patiënt
  a.d.h.v. een semigestructureerd interview besproken wat deze nog nodig heeft na afsluiten van het
  contact met de behandelaar van ISTDP-House. Dit wordt in gang gezet, bijv. d.m.v. een
  doorverwijzing naar een behandelaar in de eigen regio, of naar de huisarts. Deelname aan een
  nabehandelgroep behoort ook tot de mogelijkheden
  E.e.a. wordt vastgelegd in een behandelverslag en dit wordt, na toestemming van de patiënt,
  verzonden aan de huisarts. Als patiënt geen toestemming geeft wordt het behandelverslag gemaakt
  en bewaard in diens dossier.
  W.b. medicatie: bekeken wordt of de huisarts dit op zich zou kunnen nemen of een meer
  gespecialiseerde behandelaar.
  17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
  behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:
  Omdat wij supraregionaal werken is er beperkte mogelijkheid om crises op te vangen.
  Er is de mogelijkheid de regiebehandelaar te consulteren, deze denkt dan mee wat patiënt nodig
  heeft. Mocht een zeer beperkte begeleiding (max. 3 gesprekken) voldoende lijken, kan dit worden
  aangeboden.
  IV. Ondertekening
  Naam bestuurder van ISTDP-House:
  J.M. Verpoort. en C.L.M. Cornelissen
  Plaats:
  Bergen op Zoom
  Datum:
  28-12-2021
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
  naar waarheid heb ingevuld:
  Ja
  Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de
  volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
  Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of
  ander keurmerk);
  Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
  Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
  opgenomen.