Tevredenheidsmeting

Cornelissen Consult vraagt u om een tevredenheidsmeting in te vullen. Na beëindiging van uw behandeling kunt u het formulier  tevredenheidsmeting openen en invullen. Wij verzoeken u vriendelijk om aan het cliënt tevredenheidsonderzoek mee te doen.

De patiënttevredenheid is ;  8.6 / februari 2021, (schaal beoordeling 1 tot 10) N= 27/ 3 missing

rom

 

Routine Outcome Measurement

Bij de intake wordt aan u gevraagd of u mee wilt doen aan het Routine Outcome Measurement (R.O.M.). Dit project dat mede mogelijk wordt gemaakt door de beroepsvereniging  (de LVVP)  is bedoeld om de resultaten van de behandeling in beeld te brengen door middel van een begin en een eindmeting met behulp van een aantal vragenlijsten. De gegevens worden verzameld door Reflectum BV en worden nadat hierover een eenduidige overeenstemming wordt bereikt  ondergebracht in de Stichting Benchmark.  die deze gegevens verzamelt en aggregeert. Begin 2017 zal de aanlevering van deze gegecvens aan voornoemde stichting een aanvang nemen Cornelissen Consult heeft daartoe de benodigde contracten afgesloten en overeenkomsten getekend

Cornelissen Consult participeert in deze effectmeting en doet dat in overleg met de beroepsvereniging en de zorgverzekeraars. Wij verzoeken u om hieraan uw medewerking te geven. U ontvangt een email met daarin een link naar de website van Reflectum met daarin de vragenlijsten.