Psychotherapie

Psychotherapie is een gesprekstherapie waarbij de behandelaar op een regelmatige basis gesprekken voert met de patiënt en waarin de psychotherapeut zich een zo exact mogelijk beeld probeert te vormen van de problemen die de patiënt heeft. Hierbij gaat een goed gefundeerde diagnostiek die met de patiënt is doorgesproken hand in hand met een gerichte aanpak van de problemen zoals die zowel in het gedrag als in de beleving tot uitdrukking komen.

Beter functioneren door vermindering van klachten

Deze aanpak zal na verloop van enige tijd niet alleen leiden tot een vermindering van de klachten maar ook tot een verbeterd functioneren in de voor de patiënt belangrijke relaties. Veel psychische problemen liggen verankerd in de persoonlijkheid en daarmee in de vaak negatieve veroordeling van zichzelf.

Effectief verminderen van klachten

Deze veroordeling leidt dan tot een negatief zelfbeeld, tot klachten en symptomen en tot een verminderd functioneren. Psychotherapie kan u helpen om deze problemen te boven te komen en de last die u ervan ervaart in het dagelijks leven effectief te verminderen