Privacystatement Drs. C.L.M. Cornelissen, psychotherapeut

drs. C.L.M. Cornelissen, gevestigd te Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59568372, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe drs. C.L.M. Cornelissen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie drs. C.L.M. Cornelissen persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van drs. C.L.M. Cornelissen;
c. bezoekers van www.anantheis.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van drs. C.L.M. Cornelissen;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met drs. C.L.M. Cornelissen contact opnemen of van wie drs. C.L.M. Cornelissen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
g. Cursisten, coachees, collega’s die voor supervisie en/of leertherapie de praktijk bezoeken

2. Verwerking van persoonsgegevens

drs. C.L.M. Cornelissen verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van drs. C.L.M. Cornelissen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. In de regel worden van bezoekers geen camerabeelden gemaakt, wanneer echter in het kader van de behandeling en op basis van een daartoe int vullen en te ondertekenen formulier met de patiënt overeengekomen wordt dat de gesprekken op video kunnen worden opgenomen, worden camera beelden gemaakt en beveiligd opgeslagen. Deze camerabeelden zijn voor eigen gebruik van de zorgverlener en worden gebruikt voor intervisie, kwaliteitsbevordering en onderwijsdoeleinden.
Het video toestemmingsformulier wordt opgeslagen in het dossier, de beelden worden niet langer dan 1 jaar bewaard en vormen geen onderdeel van het dossier, het bekijken en herbekijken van de beelden is altijd mogelijk

3. Doeleinden verwerking

drs. C.L.M. Cornelissen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.anantheis.nl
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. Het bijhouden van de resultaten en de verslaglegging daarover van cursisten die deelnemen aan door Cornelissen Consult georganiseerde opleidingen
Anantheis, Cornelissen Consult is een gecertificeerde onderwijsinstelling. In het bedrijf worden cursussen georganiseerd ten behoeve van specialistische scholing in psychotherapie. Van cursisten worden de NAW-gegevens verzameld, er worden aantekeningen gemaakt van elke cursist, coachee, opleideling om diens vorderingen bij te houden. Deze gegevens worden na afloop van de cursus vernietigd.
f. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

drs. C.L.M. Cornelissen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. Inschrijving en overeenkomsten tot deelname van deelnemers aan door Cornelissen Consult georganiseerde opleidingen
e. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

drs. C.L.M. Cornelissen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van drs. C.L.M. Cornelissen persoonsgegevens verwerken. drs. C.L.M. Cornelissen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

drs. C.L.M. Cornelissen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. drs. C.L.M. Cornelissen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

drs. C.L.M. Cornelissen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt drs. C.L.M. Cornelissen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

drs. C.L.M. Cornelissen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. drs. C.L.M. Cornelissen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
f. Gegevens van cursisten; 5 jaar

9. Wijzigingen privacy statement

drs. C.L.M. Cornelissen kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van drs. C.L.M. Cornelissen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht drs. C.L.M. Cornelissen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met drs. C.L.M. Cornelissen door een e-mailbericht te sturen naar info@anantheis.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop drs. C.L.M. Cornelissen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met drs. C.L.M. Cornelissen door een e-mailbericht te sturen naar info@anantheis.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).