ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CORNELISSEN CONSULT – ANANTHEIS

Praktijk voor psychotherapie- coaching- opleiding- advies, Breda, KvK 59568372, BTW nummer NL079708547-B01

1. Algemeen

a. Op alle rechtsverhoudingen van Cornelissen consult met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
b. Als door de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd dan zullen deze wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden.
c. De verstrekking van de opdracht door opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden welke opdrachtgever door ondertekening van de offerte of de behandelovereenkomst verklaart te hebben ontvangen van opdrachtnemer.
d. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Cornelissen Consult

e. Cornelissen Consult. behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van reden.

2. Contractpartijen, opdracht

a. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als de opdrachtgever. In dat geval of ingeval er twee of meer opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Cornelissen Consult toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Cornelissen Consult. Alle opdrachten worden beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon die aan haar is verbonden, zal worden uitgevoerd.  Cornelissen Consult geeft zonodig aan welke perso(o)n(en) wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. Cornelissen Consult is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen, waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen kostenverhoging zal optreden.
d. Alle offertes van Cornelissen Consult zijn vrijblijvend. De opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Cornelissen Consult
e. De opdracht omvat al hetgeen tussen Cornelissen Consult en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.
f. De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
g. Cornelissen Consult neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverplichting op zich. Zij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de geldende Beroepscode voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVP, NVVP). Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
h. De opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Cornelissen Consult verstrekte gegevens en informatie. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.

i. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door Cornelissen Consult ontworpen gegevensbestand. Cornelissen Consult zal daarbij handelen conform een reglement dat is opgesteld in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
j. Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.
k. Mondelinge toezeggingen in het kader van een aanbieding zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

3. Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht

a. De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Zo dit niet duidelijk is, duurt de opdracht totdat Cornelissen Consult heeft bericht dat de opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen schriftelijk anders bericht, wordt hij geacht daar mee in te stemmen.

b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele overschrijding daarvan brengt Cornelissen Consult niet in verzuim.

c. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beinvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Cornelissen Consult  dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Cornelissen Consult . de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.
d. De opdracht kan door Cornelissen Consult- zonder opzegtermijn – worden opgezegd indien de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later overeengekomen nadere opdrachtspecificaties.
e. De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen, doch dient daarbij een opzegtermijn aan te houden van een maand bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of meer, c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee maanden.

f. Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan Cornelissen Consult de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke tenminste pro rata gelijk is aan de vergoeding die aan Cornelissen Consult verschuldigd is over de periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd, ongeacht of door Cornelissen Consult gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.
g. Cornelissen Consult is bevoegd om in plaats van de hierboven onder f. genoemde vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te brengen, alsmede 50% (vijftig procent) van de vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een normale voltooiing van de opdracht, naar de raming van Cornelissen Consult, nog zouden zijn verricht.
h. Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten de problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen.
i. Bij faillissement van een der partijen, of wanneer deze surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.
j. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als voortzetting van de overeenkomst strijdig zou zijn met enige wettelijke bepaling.

4. Inschakeling derden namens de opdrachtgever

a. Cornelissen Consult is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever (d.w.z., ook buiten “onderaanneming”), diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

b. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Cornelissen Consult toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
c. Cornelissen Consult is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.
d. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met Cornelissen Consult.

5. Facturering en betaling

a. Indien en voor zover de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever de (bij Cornelissen Consult) gebruikelijke vergoeding verschuldigd.

b. Cornelissen Consult is gerechtigd om in twee of drie termijnen als volgt te factureren, uitgaande van de door haar geraamde duur van de opdracht en hoogte van de vergoeding:
1. 50% bij aanvaarding van de opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht;
2. 33% bij aanvaarding van de opdracht, 33% halverwege de duur van de opdracht, en het restant, op basis van nacalculatie, na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht.
c. Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening door de opdrachtgever.
d. De door Cornelissen Consult na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht eventueel verleende nazorg zal, tenzij anders overeengekomen, separaat in rekening worden gebracht, op uurbasis.
e. Bij de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn waar van toepassing de normale secretariaatskosten inbegrepen, doch niet de reis- en verblijfkosten, evenmin als de kosten verbonden aan het gebruik van grote hoeveelheden documenten en dergelijke.

f. Alle geoffreerde c.q. overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting, ongeacht of deze onbelast dan wel belast zijn. Indien geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht, doch de vergoeding achteraf toch belast blijkt te zijn, is de opdrachtgever alsnog de over de vergoeding te berekenen omzetbelasting verschuldigd.
g. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum voor bedrijven of voorafgaand aan de eerstvolgende sessie voor particulieren.
h. Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Cornelissen Consult schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na factuurdatum.
i. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag. Indien Cornelissen Consult incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.

6. Klachtenregeling en geschillen

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel de leverantie van producten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na de vaststelling hiervan doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

b. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij voorkeur door minnelijke schikking opgelost.

7. Annulering

a. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is slechts schriftelijk of per email mogelijk en conform de voorwaarden (termijn(en) en vergoeding(en)) zoals aangegeven in de offerte van Cornelissen Consult Indien het een opdracht betreft die is overeengekomen door middel van een getekende behandelovereenkomst, geldt als annuleringstermijn voor consultaties tenminste 24 uur en voor onderzoekszittingen ten minste 7 dagen.
b. In geval van annulering zijn alle openstaande vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever terstond opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid

a. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is Cornelissen Consult slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). Cornelissen Consult is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.

b. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Cornelissen Consult dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door Cornelissen Consult afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
c. Voor schade doordat de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als bedoeld in artikel 2 onder h. is de opdrachtgever aansprakelijk en niet Cornelissen Consult. Cornelissen Consult is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.

9. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

a. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die Cornelissen Consult bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures, instrumenten en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij Cornelissen Consult en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.

b. De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cornelissen Consult is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.
c. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

d. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever Cornelissen Consult voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden.
e. Cornelissen Consult is ook na beëindiging van de opdracht verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.
f. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,– onverminderd het recht van opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Bij inbreuk op deze bepaling is opdrachtgever bovendien volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

10. Toepasselijk recht

a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waaronder opdrachtnemer ressorteert, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen.

Betalingsvoorwaarden psychotherapie en coaching

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar/coach) en de patiënt/coachee.
Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling/coaching geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar/coach gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt/coachee in rekening te brengen.
Artikel 3
De door de behandelaar/coach aan de patiënt/coachee gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt/coachee binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de patiënt/coachee het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt/coachee een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 6
Voldoet de patiënt/coachee binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar/coach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar/coach gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt/coachee aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Leveringsvoorwaarden Opleiding ISTDP, klachtenregeling opleiding Cornelissen Consult

Op uw verzoek stuurt Cornelissen Consult u deze studievoorwaarden kosteloos toe; ook zijn ze in te zien op www.istdp-nederland.nl en op www.anantheis.nl
Artikel 1. Definities
In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. CORNELISSEN CONSULT, gevestigd Heerbaan 22, 4817 NL, Breda. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 59568372
b. Cursus/Opleiding/Training/Workshop: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist.
c. Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-01.2016 tussen CORNELISSEN CONSULT en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor 13-6-2014 zijn afgesloten. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen CORNELISSEN CONSULT en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, fax, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door CORNELISSEN CONSULT.
3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.
3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.
De inschrijving wordt definitief:
– wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan.
– wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.
3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst.

Artikel 4. Uitvoering cursussen
4.1 CORNELISSEN CONSULT verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.
4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.
4.3 Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus.
4.3.a Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.
4.3.b De cursist verplicht zich tot het volgen van de gehele cursus, zijn haar aanwezigheden worden vastgelegd.
4.3.c.Verzuim van 1 bijeenkomst per cursusjaar is toegestaan, meer verzuim kan alleen worden toegestaan op grond van overmacht zoals ziekte, verzuim groter dan 1 bijeenkomst per studiejaar leidt tot niet behalen van het diploma. (Bij gegronde redenen, e.e.a ter beoordeling aan de docenten dan wel aan de directie van Cornelissen Consult is het mogelijk om in overleg met de docenten een regeling te treffen waarin de gemiste studie delen kunnen worden ingehaald, bij goed gevolg kan het diploma alsnog worden behaald en uitgeschreven)
4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal CORNELISSEN CONSULT vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door CORNELISSEN CONSULT wordt georganiseerd.
4.5 Annulering van cursussen door CORNELISSEN CONSULT:
in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is CORNELISSEN CONSULT gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.
De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. CORNELISSEN CONSULT zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens
CORNELISSEN CONSULT leidt uitsluitend op voor eigen examens.
Artikel 6. Annulering cursus (door cursist)
6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een
cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :
a. annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
b. bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
d. bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
e. bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
f. na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
6.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist CORNELISSEN CONSULT schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:
– overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen
– het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
– de vervangende cursus, waaraan de cursist wil
deelnemen, ruimte biedt;
– de cursus doorgang vindt;
– maximaal één jaar na datum.
Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk, per e-mail of per fax aan CORNELISSEN CONSULT door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-;
Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
7.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de cursist verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
7.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
7.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst
van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.
7.4 De cursist heeft in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. CORNELISSEN CONSULT betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
7.5 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van CORNELISSEN CONSULT aan de cursist van rechtswege ontbonden.
7.6 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door CORNELISSEN CONSULT met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 8. Prijzen
8.1 De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro’s en vrijgesteld van BTW.
8.2 De prijzen zoals CORNELISSEN CONSULT deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
8.3 De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.
8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Betaling
9.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door CORNELISSEN CONSULT is de cursist het gehele cursusgeld aan CORNELISSEN CONSULT verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door CORNELISSEN CONSULT. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 9.6, zijn bedragen later opeisbaar.
9.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
9.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is CORNELISSEN CONSULT gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
9.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal CORNELISSEN CONSULT het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
9.5 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven.

Artikel 10. Privacy
Door cursisten verstrekte informatie wordt door CORNELISSEN CONSULT vertrouwelijk behandeld. CORNELISSEN CONSULT zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt CORNELISSEN CONSULT zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 11. Vragen en klachten
11.1 CORNELISSEN CONSULT streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door CORNELISSEN CONSULT per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CORNELISSEN CONSULT, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (kijk voor de klachtenprocedure op: www.anantheis..nl of op www.istdp-nederlnad.nl bij klachtenregeling) Alleen dan zal CORNELISSEN CONSULT de klacht in behandeling kunnen nemen. CORNELISSEN CONSULT adviseert de cursist om de klacht per brief te versturen. CORNELISSEN CONSULT zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 12.

Artikel 12. Geschillenregeling
12.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
12.2 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschilIencommissie.nl).
12.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij CORNELISSEN CONSULT heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
12.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
12.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
12.6 Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is CORNELISSEN CONSULT aan deze keuze gebonden.
12.7 Wanneer CORNELISSEN CONSULT een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de cursist schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. CORNELISSEN CONSULT kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
12.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Cornelissen Consult Opleidingen
Breda, januari 2017

Bijlage 6 Klachtenregeling
Cornelissen Consult
Klachten worden stapsgewijs in behandeling genomen. Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden. De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Indien nodig zullen zij daarbij de hoofdopleider van de betreffende opleiding betrekken. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de voorgestelde oplossing. De hoofdopleider informeert zich bij alle betrokkenen (hoor en wederhoor) en doet een uitspraak. Indien nodig kan de hoofdopleider zich laten adviseren dan wel advies inwinnen bij een juridisch adviseur.
Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij het bestuur van het register ISTDP Nederland, eindverantwoordelijk voor de opleiding, de registratie en het opstellen en bijhouden van het register ISTDP. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Binnen één werkweek ontvangt men een bevestiging en hoort men wie er met de klacht aan het werk gaat. Vanzelfsprekend zullen alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.
Deze procedure neemt doorgaans maximaal 4 werkweken in beslag. Binnen die tijd ontvangt klager bericht.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van 5 jaar.
Als de klacht niet volgens de hier beschreven procedure bevredigend kan worden afgehandeld kan het bestuur van het Register in overleg met de klager en hoofdopleider beslissen om aanvullend een externe deskundige te raadplegen teneinde de verschillende adviezen te beoordelen en tot een bindende uitspraak te komen. Dhr. M. Beetstra, te Neerijnen heeft zich beschikbaar gesteld om als externe deskundige op te treden.
Indien geen van de beschreven oplossingen heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor alle betrokkenen dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).